Nå har du mulighet til å gi tilbakemeldinger til Tromsø kommune om hvordan hovednettet for sykling i Tromsø skal formes. Det er beskrevet i kommuneplans arealdel 2015-2026. Hvis du vil gi en kommentar i høringsrunden gjør du det skriftlig til Tromsø kommune pr brev eller epost. innen 6 uker fra høring kunngjøres.

På kommunes hjemmeside ligger bl.a.:

Her er et utdrag fra planbeskrivelsen (s. 37):
5.2  Sykkel
I kommuneplankartet er det lagt inn sammenhengende hovednett for sykkel. Hovednettet utgjør de viktigste transportårer for sykkel og går mellom viktige målpunkter som arbeidsplasser, skoler og boområder. Alle foreslåtte hovednett for sykkel er i kommuneplankartet kodet som framtidig. Dette er gjort for å markere at dette er et nytt element i kartet, og fordi det er flere av strekningene som ikke har den ønskede tilretteleggingen enda. Til bestemmelsene er det laget et temakart som viser hvilke løsninger som skal velges for de ulike strekningene, sykkelveg med fortau eller sykkelfelt. Forslag til løsning bygger på Sykkelhåndboka til Statens vegvesen, v122, med tilpassinger til dagens infrastruktur i Tromsø. Det er videre vist hvordan hovednettet kan gjøres enda bedre i framtidige løsninger. Dette blir grundigere gjennomgått i sykkelstrategien som er under utarbeidelse som en del av Transportnett Tromsø. Transportnett Tromsø vil også utrede muligheten for at hovednettet for sykkel kan gå via Tromsømarka.

Slik ser temakartet ut som beskriver hovednett for sykling og hvordan det skal utformes (planbestemmelsene s 20):